Svjedo?ansvo o obra?enju k?eri i oca, Petre i Ivana Ispis