PDF Ispis

Pronaao sam na internetu, na nekoj stranici, cijelu knjigu PUT (PUTOVANJE) DUE koju je napisao jedan ameri?ki psiholog ili tako neto koji je u njoj opisao svoja iskustva u prou?avanju ?ovjekove due, njezinog puta nakon smrti tijela u kojoj se dua nalazila, boravka u svijetu dua i njihovog povratka, reinkarnacije, u novo tijelo i novi ivot. Prou?avanja je vrio putem hipnoza ljudi koji su u hipnozi, njihove due, govorile o njemu o svojim prethodnim ivotima, ivotima poslije smrti i povratku u novi ivot u drugom tijelu.

Za tu knjigu sam ?uo prije nekoliko mjeseci, govorilo mi je o njoj nekoliko ljudi ali nisam ju imao potrebu traiti, nita me nije tjeralo da ju potrailo a sada sam vidio i zato. Jer ta knjiga meni u mom duhovnom razvoju onda nije trebala, moda bi me skrenula s puta koji je Gospodin za mene odabrao i, kao da jo nisam bio ''zreli'' da ju ?itam. Sada, kada sam ju igrom slu?aja, koji nije slu?aj, trae?i da li je kona?no registrirana moja stranica na internetu, pronaao, po?eo sam ju ?itati. Kako sam se u zadnje vrijeme sve nau?io gledati kroz Gospodina tako sam i po?etak ove knjige po?eo ?itati imaju?i u glavi uvijek svojeg Gospodina. I odmah sam po?eo traiti gdje se tu, u svemu tome, pojavljuje moj Gospodin. Ali, njemu ni traga ni glasa. Tu i tamo se spominje neki stvoritelj, neko vrhovno bi?e, ?ak i nazivom Bog, ali ga pisac eli u?initi nesavrenim. A MOJ GOSPODIN JE JEDINO SAVRENSTVO. Nadalje, po?eo sam traiti gdje se pojavljuje Gospodinov stalni pratilac, ri?u?i lav koji trai due da ih prodre. No, ni njega nema. Sve due, neke ?ak i ote?ene idu na posebna mjesta gdje ih se priprema za povratak natrag. I tako, ispo?etka sam ?itao sve po redu a onda sam krenuo napreskokce. I nisam pronaao to sto sam traio. I odmah sam tu knjigu, a mislio sam ju sprintati, ostavio u prolosti svojeg duhovnog rasta. I siguran sam da ne grijeim.

Ono to osje?am je to da ovaj pisac i ova knjiga imaju neki zna?aj u duhovnom rastu ili sazrijevanju nekih ljudi ili nekih dua. Ali to je vie razina kad ?ovjek nema vjeru u Gospodina nego je ateista ili agnostik ili mu je razina vjere na vrlo niskoj razini a po?ne osje?ati ''da ne?ega negdje ima''. Onda mu ova knjiga moe posaditi neko sjemenje da ''ne?ega ima''. Pa da od toga onda po?ne traiti pravu istinu, da onda, na kraju traenja, do?e do Biblije i Gospodina i da mu sve postane jasno kako je u nekim trenucima i meni postalo.

Najprije sam mislio da je ova knjiga neka podvala od zla, jer je on majstor u prevarama. Me?utim, sada osje?am i mislim da se ne varam, da ova knjiga ima Boji ''tih'', Gospodin je dozvolio da ona nastane ali samo radi onog to sam prije naveo. I znam zato me je Gospodin tek sada doveo do ove knjige. Jer sam sada bio spreman za dobre a pogotovo loe strane ove knjige i na kojoj sa mogao provjeriti da li pratim znakove koje mi Gospodin daje te da li sam nau?io da, kada sam u ne?emu u dilemi, sjednem i razmislim i da kroz Boje zapovijedi i biblijske istine ispitam da li je neto po Gospodinu ili po zlu. I sve je bili tako jednostavno. A mnogi ljudi oko mene odmah bi me napali da samo ''bubam'' o Gospodinu i da nije sve tako jednostavno.

ZA MENE JEST. ZA MENE JE GOSPODIN PO?ETAK I KRAJ SVAKE PRI?E I SVAKE KNJIGE. AKO NIJE ONDA TO NIJE ONO TO BIH JA ?ITAO I DRUGIMA PREPORU?IO, PA TAKO NI ''PUT DUE''.